چهاردهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران

چهاردهمین برنامه جامع علمی فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران

زمان برگزاری : 10 الی 12 بهمن 1397

مکان برگزاری : تهران مرکز همایش های بین المللی رازی