کنگره بین المللی تازه های پوست ، مو ، زیبایی

سیزدهممین کنگره بین المللی تازه های پوست ، مو ، زیبایی

تاریخ برگزاری : 11 تا 13 اردیبهشت

محل برگزاری: مجتمع همایش های بین المللی رایزن