انتخاب برگه

Radio Pulse 100

شرکت سازنده : MediciMedical

کشور سازنده : ایتالیا / Italy

100 Pulse Radio سـاخت شـرکت Medical Medici ايتاليـا، دسـتگاهی کاربـردي و مـورد نيـاز اکثـر تخصص هـاي پزشـکي همچـون درماتولـوژي، گاینوکولـوژي، جراحـي پالسـتيک، جراحـي عمومـي و گـوش و حلـق و بينـي اسـت.
100 Pulse Radio از طریـق امـواج Frequency Radio انجـام جراحـي کوچـک و بـزرگ را بـه سـادگي امـکان پذيـرمي ســازد.
ايـن دسـتگاه بـا Mode Pulse Super بـه پزشـک ايـن امـکان را مي دهـد تـا برش هـاي بسـيار ظريفـي را بـدون باقـي گذاشــتن اثــری از اســکار انجــام دهــد و در نتيجــه درمــان فــوق العــاده اي را نســبت بــه ســاير دســتگاه هاي مشــابه فراهــم آورد.

برداشت انواع خال و ضايعات خوش خيم سطحي پوست برداشت زگيل برشهاي ظريف جراحي بلفارو پلاستي ضايعات عروقي
-->
داراي Mode Pulse Super براي عمل هاي ظريف و بدون اسکار داراي مدهاي Pulse Super / Continuous / Pulse Repeat / Pulse Single داراي عملکرد انتخابي 2 Coag/ 1 Coag / 2 Cut / 1 Cut و قابليت ترکيب آنها براساس نياز پزشک داراي هندپيس Bipolar و انواع هندپيس هاي Monopolar دستگاهي قدرتمند با طول عمر بالا
درخواست

موضوع

12 + 7 =

fa_IRفارسی