استانداردها و گواهینامه ها

گواهینامه سیستم کنترل رضایتمندی مشتریان 1002 ISO از QS سوئیس 2014

سیستم مدیریت کیفیت خاص تجهیزات پزشکی 13485 EN Iso از QS سوئیس 2012

fa_IRفارسی