انتخاب برگه

MC1 MultiPower

تکنولوژی : Ultrasound & RF Platform

شرکت سازنده : General Project

کشور سازنده : ایتالیا / Italy

دســتگاه MULTIPOWER MC1 ســاخت شــرکت GP ایتالیــا یــک پلتفــرم کامــل بــرای کلینیک هــای لاغــری و تناســب انــدام اســت کــه بــا ترکیــب تکنولوژی هــای اولتراســوند و رادیــو فرکانســی و دارا بــودن 4 هندپیــس اختصاصــی، کاملتریــن و مؤثرتریــن دســتگاه در زمینــه لاغــری غیرتهاجمــی در ســطح جهــان می باشــد.
ایـن دسـتگاه در واقـع نسـل جدیـد دسـتگاه PLUS MC1 اسـت کـه عـلاوه بـر هندپیـس درنـاژ لنفـاوی و اولتراسـوند دارای دو هندپیـس دیگـر جهـت فـرم دهـی و تایتنینـگ تمـام نواحـی بـدن و صـورت بـا کمـک تکنولـوژی ترکیـب امـواج RF و Ultrasound می باشــد.

درمان چاقی موضعی و سلولیت فرمدهی، تایتنینگ و لیفتینگ صورت و بدن کاهش سایز در هر جلسه افزایش جریان خون مویرگی در زیر پوست درمان چین و چروک بهبود شلی پوست صورت و گردن درناژ لنفاوی
-->
دارای چهار هندپیس اختصاصی جهت افزایش اثربخشی، دقت و تنوع درمان: - هندپیـس لاغـری، فـرم دهـی و تناسـب انـدام بـا طراحـی منحصـر بـه فـرد همـراه بـا دو مولـد اولتراسـوند جهـت تمرکـز بیشـتر بـر ناحیـه درمـان - هندپیس تایتنینگ و فرم دهی بدن با ترکیب هم زمان امواج اولتراسوند و رادیو فرکانسی - هندپیــس ویــژه لاغــری و تایتنینــگ صــورت و غبغــب بــا ترکیــب همزمــان امــواج رادیــو فرکانســی و فعــال ســازی متوالــی ســه مولــد اولتراســوند بــه صــورت دایــره ای شــکل - هندپیس اختصاصی جهت درناژ لنفاوی و تسریع خروج چربی های آزاد شده بدن دارای بیش از 70 برنامه متنوع درمانی و مدهای اختصاصی از جمله: - Sweep :جهت تأثیرگذاری بر روی سلول های چربی در عمق های مختلف با تغییر خودکار فرکانس - pulse LF :برای درمان سلولیت با استفاده از امواج اولتراسوند با فرکانس پایین
درخواست

موضوع

8 + 12 =

fa_IRفارسی