انتخاب برگه

body-jet evo

تکنولوژی : Water Jet Assisted Liposuction

شرکت سازنده : human med

کشور سازنده : آلمان / Germany

body-jet evo  دومیــن نســل دســتگاه های لیپوساکشــن از طریــق تکنولــوژی پاشــش آب (WAL) بــرای کاهــش حجـم توده هـای چربـی از بـدن و نیـز تزریـق چربـی بـه سـایر نواحـی بـدن اسـت. بـه کمـک پاشـش آب بـه شـکل نیـم دایـرهای سـلول های چربـی بـه راحتـی از بافـت جـدا شـده و همزمـان از بـدن تخلیـه می گردنـد. تکنولـوژی منحصـر بــه فــردی کــه در دســتگاه body-jet evo تعبیــه گردیــده ایــن امــکان را بــه پزشــک میدهــد کــه میــزان فشــار و شـدت پاشـش آب و اثربخشـی آن را بـا توجـه بـه نیـاز بیمـاران تنظیـم نمایـد و درمانـی بـدون درد را بـرای آنهـا بـه ارمغـان آورد. در ایــن روش بافــت، اعصــاب و عــروق اطــراف بافــت چربــی تقریبــاً بــدون آســیب باقــی میماننــد و باعــث رضایــت بیشــتر بیمــاران از درمــان، دوران نقاهــت کوتاهتــر، درد و کبــودی کمتــر میگــردد.

بعلـاوه، اثـر ملایمی که پاشـش آب بر بافت چربـی دارد امـکان اسـتفاده از تکنولـوژی (J-AFT)   Jet- Assisted Fat -Transfer را جهـت برداشـت چربـی از حجم هـای زیـاد و متوسـط فراهـم مـی آورد. در ایـن روش بـا حـذف مـدت زمـان طولانـی برداشـت چربـی کـه منجـر بـه آسـیب بـه بافـت سـلول چربـی میشـد، چربـی لازم جهـت پروسـه تزریـق در سـایر نواحـی بـدن همچون صـورت، سـینه و باسـن بـا بالاتریـن کیفیـت و کمتریـن زمـان بدسـت می آید.

body-jet evo بـا امـکان پیـش تنظیـم پارامترهـای ساکشـن و تزریـق چربـی بـر اسـاس نیـاز و تشـخیص پزشـک، لیپوساکشــن را بــه صــورت اســتاندارد و مــدرن انجــام می دهــد.

 

.
-->
ویژگی و مزایا
  • کاهش مصرف تامیسنت
  • دارای تنظیمات پیشفرض برای سهولت عمل
  • تنوع در میزان شدت و نوع پاشش آب در بافت چربی
  • توقف ترشح حداکثر 24 ساعت پس از عمل برداشت سلول چربي به صورت زنده و امکان تزريق مجدد
  • درد و خونريزي کمتر و ريکاوري سريع بيمار نسبت به ساير روش ها
  • بدون نياز به دستگاه هاي جانبي نظير کمپرسور هوا، پمپ تزريق و ساکشن
  • قابليت ساکشن چربي به ميزان دلخواه پزشک در يک جلسه بدون محدوديت
  • قابليت اتصال به دستگاه  Q- graft جهت استخراج سلول بنیادی از چربي بدست آمده
  • بدون نياز به بيهوشي
.
درخواست

موضوع

12 + 11 =

fa_IRفارسی