انتخاب برگه

MC1 plus

تکنولوژی : Ultrasound & RF Platform

شرکت سازنده : General Project

کشور سازنده : ایتالیا / Italy

دسـتگاه   MC1 plus، سـاخت شـرکت GP ایتالیـا، دسـتگاهی منحصـر بـه فـرد در زمینـه لاغری غیـر تهاجمـی اسـت.  ایـن دسـتگاه بـه کمـک تکنولـوژی اولتراسـوند باعـث شکسـتن سـلول های چربـی میشـود، امـا آنچـه ایـن دسـتگاه را متمایـز نمـوده، نحـوه طراحـی هندپیـس آن اسـت کـه باعـث شـده تـا   MC1 plus تنهـا دسـتگاه کویتیشـن در دنیـا باشـد کـه موفـق بـه دریافـت FDA و CE شـده اسـت. ایـن دسـتگاه بـا بهـره گیـری از طراحـی اختصاصـی هندپیـس خـود کـه دارای سـطحی مقعـر اسـت، امـواج اولتراسـوند را از طریـق دو مولـد Transducer  بـه بـدن تابانـده و ایـن امـواج در نقطـه های معیـن همدیگـر را قطـع مینماینـد. ایـن سـبک طراحـی ایـن امـکان را بـه پزشـک میدهـد تـا بتوانـد امـواج اولتراسـوند را بـا فرکانـس هـای مختلـف و بـا تمرکـز بیشـتر بـر ناحیـه درمـان بـه بـدن بیمـار سـاطع نمایـد کـه در نتیجـه موجـب افزایـش ایمنـی و اثربخشـی درمـان میشـود.

  • لاغری  و کاهش سایز در هر جلسه
  • فرم دهی و تناسب اندام
  • درمان سلولیت
  • اندرمولوژی
-->
  • طراحی منحصر به فرد هندپیس
  •  هندپیس اختصاصی جهت درناژ لنفاوی
  • دارای مدهای متنوع مانند
  •  Sweep: جهت تأثیرگذاری بر روی سلول های چربی در عمق های مختلف
  •  pulse LF: برای درمان سلولیت
  • دارای بیش از 40 برنامه درمانی
درخواست

موضوع

3 + 13 =

fa_IRفارسی