انتخاب برگه

QuadroStar

تکنولوژی : HOPSL

شرکت سازنده : Asclepion

کشور سازنده : آلمان / Germany

QuadroStar Yellow نسل جدید لیزرهای ضایعات عروقی است، این دستگاه با تولید طول موج (577 nm) که بیشترین جذب در هموگلوبین را دارد جدیدترین تکنولوژی برای درمان انواع ضایعات عروقی به حساب می‌آید.مهندسـين شـرکت Asclepion آلمـان بـا ارائـه تکنولـوژي انحصـاري HOPSL بـر روي ايـن دسـتگاه توانسـته اند تـا
بزرگتریـن معضـل دسـتگاههاي PDL کـه هزینـه ی بـالای مصرفـی می باشـد را حـل نماينـد بطوريکـه هيـچ گونـه مـاده مصرفـي در ايـن دسـتگاه اسـتفاده نمي شـود.
اسـکنر تعبيـه شـده بـراي ايـن دسـتگاه امـکان درمـان سـريع و مطمئنـي را فراهـم مـي آورد. ايـن اسـکنر مجهـز بـه کولينــگ بــوده و ليــزر را بــا الگوهــاي متنــوع بــه ســطح پوســت تابــش مي دهــد.
Yellow QuadroStar داراي دو مزيــت بســيار مهــم مي باشــد. يکــي کمتريــن ميــزان جــذب در ملانيــن و ديگــري بيشـترين ميـزان جـذب در هموگلوبيـن اسـت، کـه موجـب کاهـش فـوق العـاده آسـيب هاي پوسـتي و بيشـترين تأثيـر درمانـي بـا کمتريـن ميـزان انـرژي بـراي درمـان ضايعـات عروقـي مي شـود.

 

درمان ضایعات عروقی سطحی مانند: Telangiectasia Couperosis Spider Nevus Cherry angioma Venous lake Hemangioma Port wine stains Little red leg veins Warts Sebaceous hyperplasia
-->
بهره گيري از تکنولوژي نوين و انحصاري HOPSL داراي الگوهاي متنوع تابش ليزر بالاترين استاندارد درمان ضايعات عروقي (Standard Gold) قابليت کنترل دستگاه از طريق Ipad و ذخيره اطلاعات بيماران داراي بازه وسيع عرض پالس و انرژي بدون هزينه مصرفي
درخواست

موضوع

11 + 14 =

fa_IRفارسی