انتخاب برگه

Radio Pulse 100

تکنولوژی : RF Surgery

شرکت سازنده : MediciMedical

کشور سازنده : ایتالیا / Italy

100 Radio Pulse سـاخت شـرکت Medici Medical ايتاليـا، دسـتگاهی کاربـردي و مـورد نيـاز اکثـر تخصص هـاي پزشـکي همچـون درماتولـوژي، گاینوکولـوژي، جراحـي پلاستیک ، جراحـي عمومـي و گـوش و حلـق و بينـي اسـت.
100 Radio Pulse از طریـق امـواج Radio Frequency  انجـام جراحـي کوچـک و بـزرگ را بـه سـادگي امـکان پذيـرمي ســازد.
ايـن دسـتگاه بـا Super Pulse Mode بـه پزشـک ايـن امـکان را مي دهـد تـا برش هـاي بسـيار ظريفـي را بـدون باقـي گذاشــتن اثــری از اســکار انجــام دهــد و در نتيجــه درمــان فــوق العــاده اي را نســبت بــه ســاير دســتگاه هاي مشــابه فراهــم آورد.

برداشت انواع خال و ضايعات خوش خيم سطحي پوست برداشت زگيل برشهاي ظريف جراحي بلفارو پلاستي ضايعات عروقي
-->
داراي Super Pulse Mode براي عمل هاي ظريف و بدون اسکار داراي مدهاي Super pulse / Continuous / Repeat pulse/ Single Pulse داراي عملکرد انتخابي 1 Coag 2/  Coag 1  /  Cut 2 /  Cut و قابليت ترکيب آنها براساس نياز پزشک داراي هندپيس Bipolar و انواع هندپيس هاي Monopolar دستگاهي قدرتمند با طول عمر بالا
درخواست

موضوع

10 + 1 =

fa_IRفارسی