انتخاب برگه

ایتالیا / Italy

MC1 plus

MC1 plus

دسـتگاه   MC1 plus، سـاخت شـرکت GP ایتالیـا، دسـتگاهی منحصـر بـه فـرد در زمینـه لاغری غیـر تهاجمـی اسـت.  ایـن دسـتگاه بـه کمـک تکنولـوژی اولتراسـوند باعـث شکسـتن سـلول های چربـی میشـود، امـا آنچـه ایـن دسـتگاه را متمایـز نمـوده، نحـوه طراحـی هندپیـس آن اسـت کـه باعـث...

Radio Pulse 100

Radio Pulse 100

100 Radio Pulse سـاخت شـرکت Medici Medical ايتاليـا، دسـتگاهی کاربـردي و مـورد نيـاز اکثـر تخصص هـاي پزشـکي همچـون درماتولـوژي، گاینوکولـوژي، جراحـي پلاستیک ، جراحـي عمومـي و گـوش و حلـق و بينـي اسـت. 100 Radio Pulse از طریـق امـواج Radio Frequency  انجـام جراحـي...

MC1 MultiPower

MC1 MultiPower

دســتگاه MULTIPOWER MC1 ســاخت شــرکت GP ایتالیــا یــک پلتفــرم کامــل بــرای کلینیک هــای لاغــری و تناســب انــدام اســت کــه بــا ترکیــب تکنولوژی هــای اولتراســوند و رادیــو فرکانســی و دارا بــودن 4 هندپیــس اختصاصــی، کاملتریــن و مؤثرتریــن دســتگاه در...

Face Up

Face Up

Face Up یکی از نوآوری‌های شرکت GP ایتالیا و یکی از محصولات منحصر به فرد این شرکت در دنیا است که به عنوان آخرین نسل دستگاه‌های میکرودرم ابریشن‌، جایگزین بسیار مناسبی برای میکرودرم‌های پودری است. Face Up دارای یک هندپیس با چرخش اوربیتالی است که علاوه بر لایه‌برداری سبب...

fa_IRفارسی