انتخاب برگه

Fractional Er:Yag Laser

MCL31 Dermablate

MCL31 Dermablate

شرکت Asclepion اولین شرکتی است که موفق شد در سال 1995 میلادی لیزر Er:Yag را با کاربرد پوست و زیبایی طراحی و به جامعه درماتولوژی معرفی نماید و در حال حاضر بیشترین تعداد نصب لیزر Er:Yag در دنیا متعلق به این شرکت می‌باشد. ایــن دســتگاه دارای هندپیس هــای متنــوع بــا...

JULIET

JULIET

Juliet تکنولــوژي جديــد و منحصــر بــه فــرد شــرکت Asclepion آلمــان اســت. ايــن شــرکت يکــي از معتبرتريــن توليدکننــدگان ليزرهــاي مختلــف از جملــه YAG:Er و CO2 مي باشــد. مهندسـین و محققیـن شـرکت Asclepion پـس از انجـام مطالعـات و تحقیقـات در خصـوص اثـر درمانی...

fa_IRفارسی