انتخاب برگه

Ultrasound & RF Platform

MC1 plus

MC1 plus

دسـتگاه   MC1 plus، سـاخت شـرکت GP ایتالیـا، دسـتگاهی منحصـر بـه فـرد در زمینـه لاغری غیـر تهاجمـی اسـت.  ایـن دسـتگاه بـه کمـک تکنولـوژی اولتراسـوند باعـث شکسـتن سـلول های چربـی میشـود، امـا آنچـه ایـن دسـتگاه را متمایـز نمـوده، نحـوه طراحـی هندپیـس آن اسـت کـه باعـث...

MC1 MultiPower

MC1 MultiPower

دســتگاه MULTIPOWER MC1 ســاخت شــرکت GP ایتالیــا یــک پلتفــرم کامــل بــرای کلینیک هــای لاغــری و تناســب انــدام اســت کــه بــا ترکیــب تکنولوژی هــای اولتراســوند و رادیــو فرکانســی و دارا بــودن 4 هندپیــس اختصاصــی، کاملتریــن و مؤثرتریــن دســتگاه در...

fa_IRفارسی