لیزر یک ابزار درمانی مناسب برای ضایعات عروقی مادرزادی و اکتسابی است. پیشرفت های تکنولوژیکی در لیزرها باعث کاهش اثرات نامطلوب و افزایش کارایی شده است. در واقع، لیزر تا حد زیادی به درمان انتخابی برای لکه های مادرزادی عروقی مانند همانژیوم و لکه های پورت واین تبدیل شده...