انتخاب برگه

MCL31 Dermablate

تکنولوژی : Fractional Er:Yag Laser

شرکت سازنده : Asclepion

کشور سازنده : آلمان / Germany

شرکت Asclepion اولین شرکتی است که موفق شد در سال 1995 میلادی لیزر Er:Yag را با کاربرد پوست و زیبایی طراحی و به جامعه درماتولوژی معرفی نماید و در حال حاضر بیشترین تعداد نصب لیزر Er:Yag در دنیا متعلق به این شرکت می‌باشد.
ایــن دســتگاه دارای هندپیس هــای متنــوع بــا Size Spot قابــل تغییــر اســت. هندپیــس فرکشــنال MCL31 یکــی از برتری هـای ایـن دسـتگاه نسـبت بـه سـایر دسـتگاه های مشـابه بـوده بطـوری کـه پزشـک بـه سـادگی از روی هندپیـس می توانـد مدهـای مختلـف را انتخـاب نمـوده و درمان هـای متنوعـی را انجـام دهـد. دسـتگاه MCL31 اوليـن و تنهـا ليـزرYAG:Erدر دنيـا اسـت کـه داراي مـد Ablation Cold جهـت لايـه بـرداري سـرد بـدون اثـر حرارتـی و همچنيـن مـدAblation Hot بــراي لايــه بــرداري بــا اثــر حرارتــي و Coagulate نمــودن خونريــزي ناحيــه درمــان می باشــد.
یکـی از ویژگیهـای منحصـر بـه فـرد MCL31 ،سيسـتم هوشـمند تعييـن ميـزان عمـق نفـوذ ليـزر در بافـت مي باشـد کـه کمـک شـایانی بـه افزايـش دقـت درمـان و کاهـش اثـرات جانبـي می نمایـد. ايـن دسـتگاه بـا طراحـي ارگونوميـک توسـط مهندسـين Asclepion آلمـان داراي يـک مکنـده دود کارآمـد بـوده تـا همزمـان بـا انجـام درمـان، دود و ذرات ناشـي ازالایه بـرداری و برداشـت ضایعـات پوسـتی را جـذب و از انتشـار آن در محيـط جلوگيـري نمايـد.

درمان ضايعات پوستي (Lesions Dermal & Epidermal ) فرکشنال ليزر تراپي درمان اسکارها جوانسازي و لايه برداري درمان خروپوف
-->
سرعت بالا Hz 20 داراي بازه وسيعي از عرض پالس مجهز به Evacuator Smoke با فيلتر سه لايه داراي هندپيس فرکشنال قابليت Ablation Cold و Ablation Hot کمترين دورة نقاهت داراي method Coagulation براي پيشگيري از خونريزي قابليت ارتقاء به ليزر تخصصي زنان با اضافه نمودن هندپيس واژينال (اختیاری) قابلیت ارتقاء به لیزر تخصصی ENT با اضافه نمودن هندپیس Romeo( اختیاری) امکان نصب هندپیس Surgery جهت برش و جراحی (اختیاری)
درخواست

موضوع

7 + 6 =

fa_IRفارسی