انتخاب برگه

JULIET

تکنولوژی : Fractional Er:Yag Laser

شرکت سازنده : Asclepion

کشور سازنده : آلمان / Germany

Juliet تکنولــوژي جديــد و منحصــر بــه فــرد شــرکت Asclepion آلمــان اســت. ايــن شــرکت يکــي از معتبرتريــن توليدکننــدگان ليزرهــاي مختلــف از جملــه YAG:Er و CO2 مي باشــد.
مهندسـین و محققیـن شـرکت Asclepion پـس از انجـام مطالعـات و تحقیقـات در خصـوص اثـر درمانی لیزرهـای CO2 و YAG:Er بــر روی جوانســازی، درمــان آتروفــی واژن و بی اختیــاری ادرار، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه لیــزر YAG:Er بــه دلیـل نتایـج بهتـر و عـوارض کمتـر گزینـه بهتـری جهـت سـاخت Juliet می باشـد.
Juliet ،تنهـا دسـتگاه اسـتانداردي اسـت کـه مجهـز بـه سيسـتم Evacuator Smoke داخلـي جهت مکـش دود و آلودگي ذرات پراکنـده شـده در محيـط مي باشـد.
يکـي از مهمتريـن مزايـاي Juliet مجهـز بـودن ایـن دسـتگاه بـه هندپيـس يکبـار مصرف مي باشـد کـه در کنـار دو هندپيس قابـل اسـتريل ˚90 Vspot و ˚360 Vspot بــراي درمان هـای داخــل واژن کاربــرد دارد. همچنيـن ايـن دسـتگاه بـا يـک هندپيـس فرکشـنال جهـت روشـن سـازی (Whitening )و جوانسـازي قسـمت خارجـي واژن، پکيـج کاملـي را بـراي تمامـي مـوارد درمانـي فراهـم مـي آورد.
در نسـل جدیـد ایـن دسـتگاه هندپیـس Surgery اضافـه شـده کـه بـا ایـن هندپیـس می تـوان بسـیاری از جراحی هـای زنــان ماننــد neoplasia intraepithelial Vaginal ،neoplasia intraepithelial Cervical و … را بســیار راحتتــر و ظریف تــر از قبــل انجــام داد.

درمان آتروفي واژن قبل و بعد از يائسگي درمان خشکي، خارش و سوزش ناحيه واژن درمان بي اختياري ادرار (Incontinence Urinary Stress Mild) درمان علائم و مشکلات تناسلي و ادراري مربوط به يائسگي درمان درد هنگام نزديکي و افزايش رضايت جنسي درمان شلي و جوانسازي واژن Whitening و برطرف کردن تيرگي ناحيه تناسلي انجام جراحی های CIN ،VIN ،septum vaginal the of Removal و ...
-->
استفاده از ليزر YAG:Er به دليل جذب بالاتر آب و عوارض کمتر نسبت به ليزرCo2 عمق نفوذ بالاي ليزر و در نتیجه کاهش تعداد جلسات درمان مجهز به سيستم هوشمند تنظيم عمق نفوذ ليزر تنها دستگاه داراي هندپيس يکبار مصرف جهت سهولت کار و پیشگیری از انتقال بيماري قابلیت ارتقاء به لیزر جراحی زنان با اضافه نمودن هندپیس Surgery( اختیاری)
درخواست

موضوع

15 + 8 =

fa_IRفارسی