انتخاب برگه

دستگاه های تناسب اندام غیر تهاجمی

MC1 plus

MC1 plus

دسـتگاه   MC1 plus، سـاخت شـرکت GP ایتالیـا، دسـتگاهی منحصـر بـه فـرد در زمینـه لاغری غیـر تهاجمـی اسـت.  ایـن دسـتگاه بـه کمـک تکنولـوژی اولتراسـوند باعـث شکسـتن سـلول های چربـی میشـود، امـا آنچـه ایـن دسـتگاه را متمایـز نمـوده، نحـوه طراحـی هندپیـس آن اسـت کـه باعـث...

D-Actor 100 ULTRA

D-Actor 100 ULTRA

دستگاه D-Actor Ultra Line ساخت شرکت Storz Medical سوئیس می‌باشد. این شرکت در سال 2005 اولین دستگاه Shock Wave را جهت کاربرد در زمینه زیبایی به جامعه پزشکی معرفی نمود. D-Actor Ultra Line نسل جدید دستگاه‌های Shock Wave است که با تکنولوژی AWT ) Acoustic Wave Therapy)...

Cellactor ULTRA

Cellactor ULTRA

شرکت Storz Medical سوئیس به عنوان یک شرکت پیشرو ، تولید سیستم‌های Shock Wave را در سال 1994 آغاز و در سال 2005 موفق به معرفی دستگاه Cellactor با تکنولوژی AWT جهت کاربرد در زمینه زیبایی گردید. "ULTRA "Cellactor نسل جدید این تکنولوژی بوده و دارای سه هندپیس C-Actor,...

MC1 MultiPower

MC1 MultiPower

دســتگاه MULTIPOWER MC1 ســاخت شــرکت GP ایتالیــا یــک پلتفــرم کامــل بــرای کلینیک هــای لاغــری و تناســب انــدام اســت کــه بــا ترکیــب تکنولوژی هــای اولتراســوند و رادیــو فرکانســی و دارا بــودن 4 هندپیــس اختصاصــی، کاملتریــن و مؤثرتریــن دســتگاه در...

fa_IRفارسی