کنگره بین المللی تغذیه ایران

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران

تاریخ برگزاری : 28 تا 30 آذر 1397

مکان برگزاری : تهران